– تأمین کلیدهای هوایی توزیع از جمله انواع اتورکلوزرها و سکشنالایزرهای هوایی گازی – خلاء و همچنین کلیدهای خازنی
بعنوان نماینده انحصاری شرکت ENTEC کره جنوبی

 – تأمین ترانس MOF و دژنگتور هوایی بعنوان نماینده انحصاری شرکت  YOUNG HWA
– تأمین اتوبوسترهای هوایی جهت تقویت خطوط ولتاژ توزیع طولانی (IEC & COOPER)
– تأمین انواع رله های حفاظتی AVR بعنوان نماینده انحصاری شرکت Eberle آلمان

– نماینده رسمی شرکت SEL ایتالیا درزمینه تامین انواع سوئیچگیرهای GIS
– نماینده انحصاری شرکت SAMHWA کره جنوبی در زمینه تامین انواع یونیت های خازنی و تامین انواع سوییچ های خازنی از
JOSLYN & ABB شرکت
– نماینده انحصاری شرکت SEA ایتالیا در زمینه تامین انواع ترانسفورماتور رکتی فایر ، قدرت ، توزیع و …
– تأمین انواع سوئیچگیرهای DC و تجهیزات وابسته و SWITCH CAPACITOR های MV , بعنوان نماینده انحصاری از
شرکت ENTEC کره جنوبی.